Praktyki studenckie i staże

Od 2007 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. J. i J. Śniadeckich realizowane są praktyki zawodowe dla studentów.

Za realizacje praktyk odpowiedzialny jest:
Wydziałowy Koordynator ds. praktyk studenckich
dr. inż. Anna Jakubczak

KONTAKT:
Konsultacje:
Czwartek: 9.45-10.45, MS Teams: ajakubczak@o365.pbs.edu.pl
e-mail: ajakubczak@pbs.edu.pl


Wszyscy studenci odbywający praktyki (również Ci, którzy odbywają praktyki poprzez zaliczenie do niej pracy zawodowej lub innej aktywności umożliwiającej uzyskanie założonych w programie studiów efektów uczenia się - „zwolnieni”) muszą otrzymać wpis do protokołu ocen od Wydziałowego Koordynatora ds. praktyk studenckich. Aby otrzymać wpis, każdy student musi dostarczyć przed zaliczeniem ustnym do zadania na MS Teams następujące dokumenty:
1.    Plik 1: (1) Prezentacje multimedialną w formacie pdf; 
2.    Plik 2: skany: (2) Dzienniczek praktyk (wzór na stronie internetowej lub możliwość pobrania na WZ formy papierowej); (3) Zaświadczenie z przedsiębiorstwa o odbyciu praktyki (wzór na stronie internetowej); (4) Kartę oceny studenta (wzór na stronie internetowej).
Praktyki w 3 krokach:
1.    Złożenie podania o praktykę indywidualną lub „zwolnienie” wraz dokumentami uzupełniającymi np. umowę  zlecenia o wymiar godzinowy pracy.
2.    Złożenie umowy o praktykę wraz z programem praktyki (dotyczy praktyki tradycyjnej).
3.    Złożenie kompletu dokumentów do zaliczenia oraz zaliczenie ustne stopnia uzyskania efektów uczenia się.
Powyższe kroki wraz ze szczegółowymi instrukcjami oraz plikami do pobrania dostępne są w zespołach praktyk dla każdej grupy po zalogowaniu.