Praktyki studenckie i staże

Od 2007 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. J. i J. Śniadeckich realizowane są praktyki zawodowe dla studentów.


Za realizacje praktyk odpowiedzialna jest:

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych
dr. inż. Anna Jakubczak


KONTAKT:
Konsultacje: codziennie
MS Teams: ajakubczak@o365.pbs.edu.pl
e-mail: ajakubczak@pbs.edu.pl
W sprawach pilnych: tel. 793120677
Tel. stacjonarny: 52 340 88 68


Adres do korespondencji: 
Anna Jakubczak
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Zarządzania
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Bud. B, p. 212

Wszyscy studenci odbywający praktyki (również Ci, którzy odbywają praktyki poprzez zaliczenie do niej pracy zawodowej lub innej aktywności umożliwiającej uzyskanie założonych w programie studiów efektów uczenia się) muszą otrzymać wpis do protokołu ocen od Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych. Aby otrzymać wpis, każdy student musi dostarczyć przed zaliczeniem ustnym wymagane Regulaminem dokumenty.

Praktyki w 3 krokach:
1.    Złożenie podania o praktykę (także w ramach pracy, stażu itp. wraz dokumentami uzupełniającymi np. kopia umowy zlecenia).
2.    Złożenie umowy o praktykę (dotyczy praktyki tradycyjnej) wraz z programem praktyki (dotyczy kierunków o profilu praktycznym).
3.    Złożenie kompletu dokumentów do zaliczenia oraz zaliczenie ustne w celu określenia stopnia uzyskania efektów uczenia się.
Powyższe kroki wraz ze szczegółowymi instrukcjami oraz plikami do pobrania dostępne są w zespołach praktyk dla każdej grupy po zalogowaniu.