Zespoły

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna 

    dr inż. Anna Murawska – przewodnicząca
    dr Monika Klemke-Pitek – z-ca przewodniczącego
    dr Maciej Schulz
    dr inż. Jacek Wachowicz
    Aleksandra Tomasiewicz – studenta kierunku Zarządzanie

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 9 października 2020r.

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

    dr Monika Klemke-Pitek – przewodnicząca
    dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – z-ca przewodniczącego
    dr hab. inż. Maciej Matuszewski, prof. PBŚ
    dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ
    dr hab. Grażyna Voss, prof. PBŚ
    dr hab. Marcin Skinder, prof. PBŚ
    dr Anna Komarnicka– sekretarz
    mgr inż. Dorota Stosik
    Elżbieta Pierzgalska - studentka

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 18 grudnia 2020r.

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

    dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka – przewodnicząca
    dr inż. Katarzyna Radecka
    dr Kinga Krupcała
    dr inż. Małgorzata Grzeszczak
    dr Anna Michałek
    dr Aleksandra Kolemba
    dr Małgorzata Madrak-Grochowska
    Patrycja Bilicka - studentka kierunku FiR
    Michał Glezman - student kierunku Zarządzanie

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 9 października 2020 r.

Wydziałowy Zespół Planistyczny

    dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
    mgr inż. Danel Zwierzchowski
    mgr inż. Małgorzata Słomion
    mgr Marek Jóźwiak

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 9 października 2020r.

Koordynatorzy, pełnomocnicy Dziekana:

    dr inż. Małgorzata Zajdel –koordynator ds. współpracy z samorządem terytorialnym
    dr inż. Anna Jakubczak – koordynator ds. praktyk zawodowych
    mgr inż. Małgorzata Słomion – pełnomocnik Dziekana ds. wynalazczości
    dr Anna Michałek – koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi
    dr Paweł Modrzyński – pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem
    dr inż. Wojciech Żarski – koordynator międzynarodowych programów badawczych
    dr inż. Katarzyna Radecka – koordynator ds. Sylabusa

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 9 października 2020 r.

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

    dr hab. Iwona Posadzińska, prof. PBŚ – przewodnicząca
    dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. PBŚ
    dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
    mgr inż. Daniel Zwierzchowski
    dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska - Przedstawiciel Związków Zawodowych "NSZZ Solidarność"

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 20 września 2021r.

Wydziałowa Komisja Konkursowa

    dr hab. Iwona Posadzińska, prof. PBŚ- przewodnicząca,
    dr hab. Waldemar Bojar, prof. PBŚ,
    dr hab. Marcin Skinder, prof. PBŚ,
    dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ,
    dr Urszula Słupska,
    dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska.

Wydziałowy Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Ryzyka

    dr Paweł Modrzyński – przewodniczący
    dr hab. Iwona Posadzińska, prof. PBŚ
    dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 26 lutego 2021r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

    dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska-przewodnicząca
    dr hab. Grażyna Voss, prof. PBŚ -z-ca przewodniczącej
    dr inż. Katarzyna Radecka - sekretarz dydaktyczny
    dr Krzysztof Grochowski- sekretarz dydaktyczny