Historia Wydziału

Wydział Zarządzania powołany został 1 września 2007 roku (podstawę prawną stanowi zarządzenia Rektora nr 33/2006/2007 z dnia 30 sierpnia 2007). Tym samym oferta dydaktyczna i naukowa UTP, dotychczas realizowana przez inne jednostki, zyskała nową formę organizacyjną. Kształceniu na kierunkach technicznych i rolniczych zawsze towarzyszyła wiedza ekonomiczna, kierunek Zarządzanie i Marketing pojawił się w ofercie Uczelni w 1995 roku na WBiIŚ, a w 1999 roku także na WR. Od tego czasu liczna grupa absolwentów potwierdza w praktyce gospodarczej, jak ważne jest profesjonalne przygotowanie inżynierów i ekonomistów, potrafiących zarządzać współczesnymi organizacjami.

Kadra Wydziału Zarządzania rekrutuje się z Wydziałów – Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Rolniczego, Mechanicznego oraz Instytutu Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych.

Dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania pokazują, jak ważna jest umiejętność łączenia wiedzy i doświadczeń praktycznych, umiejętność współdziałania interdyscyplinarnego, zarządzania ze znajomością współczesnej techniki i technologii, ale także poszanowania humanistycznej strony życia człowieka. Kadra Wydziału stawia na ustawiczny i wszechstronny rozwój. Bogaty dorobek naukowy wzbogacają liczne kontakty ze specjalistami reprezentującymi potencjał naukowy i praktyczny w regionie, kraju i na świecie. Działalność badawcza stanowi kontynuację dotychczasowych programów realizowanych na Uczelni, dotyczących najważniejszych problemów gospodarczych i społecznych. Silne związki Wydziału Zarządzania z praktyką gospodarczą znajdują potwierdzenie w licznych ekspertyzach, opiniach, analizach i programach przygotowanych dla podmiotów biznesu, jednostek budżetowych i innych organizacji.

Studenci Wydziału Zarządzania otrzymują gruntowne i nowoczesne wykształcenie, łączące wiedzę ekonomiczną, menadżerską oraz umiejętność stosowania profesjonalnych narzędzi zarządzania. Zarządzanie – wzbudza zainteresowania nie tylko absolwentów szkół średnich, ale także studentów innych kierunków, którzy podejmując studia o profilu ekonomicznych, doskonalą swoją wiedzę, umiejętności i znacznie podnoszą atrakcyjność na rynku pracy. Profil kształcenia na studiach niestacjonarnych i podyplomowych pozwala na ustawiczne doskonalenie pracowników, gwarantując im zajmowanie eksponowanych stanowisk w przedsiębiorstwach, organach administracji unijnej, państwowej i samorządowej.


Przedstawiamy rozmowę z pierwszym Dziekanem Wydziału Zarządzania (w kadencji w latach 2007 – 2012) Panem Prof. dr hab. inż. Ludosławem  Drelichowskim, w której przedstawia on powody powołania Wydziału Zarządzania i korzyści wynikające ze studiowania na nim:

Po pierwsze – tradycje inżynierskiego ukierunkowania kształcenia z zarządzania mają na celu uświadomienie technologicznej podstawy procesów informacyjno-decyzyjnych, które determinują rozwiązania organizacyjne i techniczne parametry kalkulacji kosztów i konkurencyjności organizacji tak ważnej w zglobalizowanej gospodarce
Po drugie –  przekaz wiedzy dotyczącej podstawowych praw ekonomicznych w gospodarce rynkowej stanowi podstawę rozumienia zjawisk makroekonomicznych, które bezpośrednio oddziaływują na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
Po trzecie – kształcimy umiejętności diagnozowania stanu i podejmowania decyzji o zakresie organizacji wdrażania niezbędnych zmian. Podejście procesowe, zadaniowe i wielozakresowe zastosowanie technologii informacyjnych – w tym systemów zintegrowanych – oraz komunikacji międzyorganizacyjnej do modernizacji organizacji powoduje, że absolwenci stają się partnerami wdrażania zmian w zatrudniających ich firmach
Po czwarte – realizujemy model kształcenia ukierunkowanego na istotny udział zajęć kreujących zaawansowane umiejętności w posługiwaniu się narzędziami inżynierii zarządzania, które w najbliższym czasie zostaną poszerzone
Po piąte – kadra akademicka reprezentuje komplementarne specjalności dydaktyczne, które stanowią dobry punkt wyjścia w procesie edukacji. Poparte jest to praktyką zarządzania i wysoką aktywnością publikacyjną oraz umiejętnościami z zakresu różnych obszarów zastosowań technologii informacyjnych