Kodeks etyki studenta

Wszystkich studentów obowiązuje KODEKS ETYKI STUDENTA:

Kodeks Etyki Studenta Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich

My, studenci Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich, mając na uwadze doniosły wpływ nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, która przez wieki była niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało nie ze względu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne. Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy. Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej wynika. Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:
§ 1

1. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy.

2. Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy – Prawoszkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni.

§ 2

1. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.

2. Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności.

3. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Kraju.

§ 3

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:

1) wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości;

2) szanować prawa i zwyczaje akademickie;

3) dbać o godność i honor studenta.

§ 4

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:

1) uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;

2) wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§ 5

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 6

Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanować jej tradycje.

§ 7

1. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.

2. Odnosić się do pracowników Uczelni z należnym im szacunkiem.

§8

Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Uczelni.