Dług punktowy ECTS

ECTS W PIGUŁCE czyli w jakim celu został wprowadzony system

ECTS (skrót polski: Europejski System Transferu Punktów) to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą.
System ECTS jest także sposobem oceny postępów studenta na uczelni macierzystej i służy do potwierdzenia oraz zaliczenia kolejnych etapów kształcenia. Punkty ECTS odzwierciedlają nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w sylabusach
przedmiotów (składających się na program studiów) efektów kształcenia/uczenia się (efekty kształcenia/uczenia się określają, co student powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić po pomyślnym zakończeniu procesu kształcenia). Punkty są przypisane do pełnego programu studiów, a także do poszczególnych jego komponentów (takich jak moduł, przedmiot, praca dyplomowa, praktyka zawodowa i ćwiczenia w laboratorium).
Zatem trzeba zdobyć punkty ECTS, żeby zaliczyć semestr, rok na studiach!

 • Suma możliwych punktów ECTS do uzyskania w semestrze wynosi 30, a w ciągu roku 60.
 • Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia:
  • jednego semestru to 20 pkt,
  • roku akademickiego: w I (pierwszym) semestrze trzeba zdobyć 20 punktów, a w II (drugim) semestrze 45 punktów łącznie (za I i II semestr czyli rok akad.).

Dług punktowy

Dług punktowy ten to różnica między liczbą punktów przypisanych semestrowi, a minimalną liczbą punktów, jaką student musi uzyskać do zaliczenia semestru i rejestracji warunkowej na kolejny semestr/rok. Za przedmioty niezaliczone, które stanowić będą dług
punktowy student musi wnieść stosowne opłaty z tytułu powtarzania (opłat nie wnosi się tylko wtedy, kiedy z danego przedmiotu student nie zdał egzaminu, a pozostałe jego formy student ma zaliczone na ocenę pozytywną).
Dług punktowy:

 • Dla jednego semestru wynosi 10 punktów.
 • W I semestrze dług punktowy całkowity wynosi 10 punktów, natomiast w II semestrze - 15 punktów łącznie za I i II semestr (z tym że w I semestrze można mieć maksymalnie 10 punktów długu, a w drugim zostaje już tylko 5 punktów ECTS lub w inny wariancie np. 6 punktów z I-go i 9 punktów z II-go). Ważne, aby na każdym pojedynczym semestrze nie przekroczyć 10 punktów).

Jeżeli student nie uzyska minimalnej wymaganej liczby punktów ECTS – nie zalicza semestru/roku a Dziekan Wydziału Zarządzania wydaje decyzję o:

 • skierowaniu na powtarzanie semestru (z wyjątkiem pierwszego semestru, którego zgodnie z Regulaminem studiów nie można powtarzać),
 • skreśleniu z listy studentów (osoba przestaje być studentem).

Uchwały Senatu Politechniki Bydgoskiej dotyczące ECTS:

Dług punktowy:

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów powstał w 1989 roku w ramach programu LLP/Erasmus. Jedną z podstawowych funkcji ECTS jest ocena postępów studenta w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a obecnie służy także do budowy programów studiów, prowadzenia studenta przez proces kształcenia, jego rejestracji na kolejne lata studiów, ułatwia uznawanie okresów studiów odbytych w innej uczelni w kraju i/lub za granicą, zmianę uczelni, a także wspiera uznawanie osiągnięć zdobytych podczas kolejnych stopni kształcenia. Punkty ECTS są miarą średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. Przyznawane są za zaliczony przedmiot udokumentowany wpisaną oceną lub zaliczeniem. Punkty przyznawane są także za przygotowanie pracy dyplomowej oraz za praktyki, jeśli stanowią one integralną część studiów.

Nakładowi pracy niezbędnemu do zaliczenia roku studiów przyporządkowano umownie 60 punktów ECTS, na semestr przypada z reguły połowa – 30 punktów ECTS. Podstawowym kryterium decydującym o przypisaniu określonej liczby punktów do danego przedmiotu nie jest więc liczba godzin zajęć przeznaczona na jego realizację, a przede wszystkim czas niezbędny do opanowania wiedzy, umiejętności oraz nabycia kompetencji określanych jako efekty kształcenia, które zostały wskazane w opisie danego przedmiotu. Punkty nie eliminują stopni, które są stosowane do oceny poziomu wiedzy studenta. Punkty ECTS są stałe dla danego przedmiotu i otrzymują je wszyscy studenci, którzy uzyskali zaliczenie, niezależnie od oceny.

Ważnymi dokumentami, które określają zasady i sposób stosowania punktów ECTS są: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. Nr 201 poz. 1187) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1370).

System ECTS gwarantuje przejrzystość zaliczania okresów studiów dzięki stosowaniu następujących “narzędzi”:

 • Punkty ECTS przyporządkowane przedmiotom (cyklom zajęć); podstawą przyporządkowania punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu (cyklu zajęć); w systemie ECTS pełny rok akademicki odpowiada 60 punktom, semestr – 30 punktom, a trymestr – 20 punktom.
 • “Katalog przedmiotów” przedstawiający dokładny opis zajęć oferowanych przez uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć).
 • “Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement) przygotowane przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określające program zajęć, w jakich ma uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie; porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta (do tego dokumentu często trzeba załączyć “Wykaz zaliczeń” opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej).
 • “Wykaz zaliczeń” (Transcript of Records), w którym wymienione są wszystkie przedmioty (cykle zajęć) zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS; wykaz zaliczeń wydaje uczelnia przyjmująca; uczelnia macierzysta uznaje punkty uzyskane przez studenta w innych uczelniach w ten sposób, że punkty otrzymane za zaliczone przedmioty (cykle zajęć) zastępują punkty, które student uzyskałby w uczelni macierzystej w ciągu porównywalnego okresu studiów.

Przewodnik ECTS:

Więcej informacji na stronie:

http://www.erasmus.org.pl