Erasmus +

Studenci zainteresowani wyjazdem z programu Erasmus!

Do 10 listopada zbieramy wnioski studentów chętnych na wyjazdy na studia Erasmus+ w semestrze letnim 2021/2022 w ramach rekrutacji uzupełniającej.
 
Formularz wniosku, zasady wyjazdów, lista uczelni partnerskich oraz aktualne stawki stypendialne znajdują się na stronie internetowej:
http://iro.utp.edu.pl/index.php/pl/erasmus
Studenci do wniosku powinni dołączyć certyfikat bądź zaświadczenie o znajomości języka obcego (z SJO).
 
Jak zawsze pomocą i kontaktem przy odpowiedziach na pytania studentów służy p. Katarzyna Zadworna z Działu Współpracy Międzynarodowej.
 
Przypominam, że rekrutacja na wyjazdy na praktyki jest ciągła - studenci mogą składać wnioski cały rok.

Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, powstał w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji.

Począwszy od roku 2007, Erasmus jest częścią zakrojonego na szerszą skalę programu Lifelong Learning – Uczenie się przez całe życie. Od roku akademickiego 2007/08 uczelnie biorące udział w Erasmusie mają możliwość prowadzenia wymiany studentów obejmującej:

wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni
wysyłanie studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego
Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i http://www.erasmus.org.pl.

Pobyt na studiach w ośrodkach zagranicznych trwa, w zależności od uczelni, jeden semestr lub jeden rok akademicki.

Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Osoby wyjeżdżające zachowują status studenta i wszelkie związane z tym prawa, w tym uprawnienia do otrzymywania stypendiów naukowych i socjalnych.

Rozliczenie nakładu pracy stypendysty po powrocie na Uniwersytet możliwe jest dzięki systemowi punktowemu ECTS (European Credit Transfer System).
Studenci nie ponoszą opłat za studia w uczelni partnerskiej.
Studenci otrzymują stypendia finansowane ze środków Programu Erasmus.
Kwota stypendium przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania za granicą i jest różnicowana ze względu na kraj docelowy. Stypendium przyznawane na wyjazd nie pokrywa całkowitych kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą.
Karta Studenta Erasmusa

Status studenta Erasmusa uzyskują studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię  na wyjazd Erasmusa za granicę – do uprawnionej partnerskiej uczelni w celu zrealizowania części studiów lub do przedsiębiorstwa albo innej właściwej instytucji w celu odbycia praktyki. W przypadku wyjazdu na część studiów zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca, muszą posiadać Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter) nadaną przez Komisję Europejską. W przypadku wyjazdu na praktykę w przedsiębiorstwie uczelnia macierzysta studenta musi posiadać rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (extended Erasmus University Charter), która określa między innymi prawa i obowiązki związane z realizacją praktyki.

Jako student/studentka Erasmusa masz prawo oczekiwać że:

Twoja uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca podpisały umowę międzyinstytucjonalną;
Uczelnia macierzysta i uczelnia lub przedsiębiorstwo/ instytucja przyjmująca podpiszą z Tobą przed wyjazdem za granicę „Porozumienie o programie zajęć” lub „Porozumienie o programie praktyki” (Learning/ Training Agreement), w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów lub praktyki za granicą, w tym liczba punktów, jaką powinieneś/powinnaś uzyskać;
Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego, ani żadnych opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek podczas studiów w programie Erasmus;
Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna uzyskane przez Ciebie podczas okresu studiów lub praktyki Erasmusa zadowalające osiągnięcia akademickie lub zawodowe, zgodnie z ustaleniami „Porozumienia o programie zajęć” lub „Porozumienia o programie praktyki”;
Po zakończeniu okresu studiów lub praktyki Erasmusa otrzymasz podpisany przez uczelnię lub przedsiębiorstwo/instytucję przyjmującą „Wykaz zaliczeń” lub „Wykaz zrealizowanych prac” (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie osiągnięcia akademickie lub zawodowe wraz z oceną i liczbą zdobytych punktów. W przypadku, gdy praktyka nie stanowi części Twojego programu studiów informacja o praktyce zostanie zamieszczona przynajmniej w „Suplemencie do dyplomu”;
W uczelni przyjmującej będziesz posiadać takie same prawa i obowiązki jak studenci tej uczelni;
Uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca zapewnią Ci dostęp do treści swoich Kart Uczelni Erasmusa i Deklaracji Polityki Erasmusa;
Zachowasz prawo do korzystania z krajowych stypendiów lub pożyczki/kredytu, do których nabyłeś/ nabyłaś prawo przed wyjazdem;
Jako student/studentka Erasmusa będziesz zobowiązany/a:

Przestrzegać zasad i zobowiązań wynikających z umowy Erasmusa podpisanej z Twoją uczelnią macierzystą lub Narodową Agencją;
Dopilnować, aby wszystkie zmiany treści „Porozumienia o programie zajęć” lub „Porozumienia o programie praktyki” były uzgodnione z uczelnią macierzystą i uczelnią lub przedsiębiorstwem/instytucją przyjmującą i bezzwłocznie wprowadzone do „Porozumienia” w formie pisemnej;
Spędzić w uczelni lub przedsiębiorstwie/ instytucji przyjmującej pełny ustalony okres studiów lub praktyki, obejmujący również egzaminy lub inne formy oceny, oraz przestrzegać zasad i przepisów uczelni lub przedsiębiorstwa/instytucji przyjmującej;
Wypełnić ankietę i/lub przygotować sprawozdanie z okresu studiów lub praktyki za granicą po powrocie do kraju oraz udzielać informacji na temat pobytu na stypendium, jeżeli będzie to wymagane przez uczelnię macierzystą, Komisję Europejską lub Narodową Agencję;
Jeżeli będziesz mieć problem związany z którymkolwiek z powyższych praw i obowiązków:

Dokładnie określ dany problem i sprawdź swoje prawa i obowiązki;
Zwróć się do wydziałowego lub uczelnianego koordynatora Erasmusa w Twojej uczelni i wykorzystaj oficjalne procedury odwoławcze Twojej uczelni macierzystej, jeżeli będzie to konieczne.

Gdzie można wyjechać?


Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia oraz złożenia następujących formularzy:

“Application form” uczelni przyjmującej wraz ze zdjęciem osoby aplikującej,
“Learning agreement” podpisany przez koordynatora wydziałowego,
“Transcript of records” jeśli wymagany jest przez uczelnię przyjmującą,
Certyfikat znajomości języka obcego,
Zgodę dziekana na wyjazd i indywidualną organizację studiów w okresie studiowania zagranicą,
Kartę zaliczeń umożliwiającą porównanie programów w uczelni macierzystej i przyjmującej.
Formularze potwierdzone przez koordynatora wydziałowego lub prodziekana, studenci – kandydaci składają do koordynatora uczelnianego oraz kopię do właściwego dziekanatu.

Wszelkie zmiany do ustalonego przed wyjazdem programu studiów muszą być zgłoszone do koordynatora uczelnianego w formie pisemnej i zaakceptowane przez odpowiedniego prodziekana ds. dydaktycznych w terminie nie później niż do 1 miesiąca od daty rozpoczęcia studiów.

Po powrocie do PBŚ należy zgłosić się do koordynatora uczelnianego w celu rozliczenia się z pobytu zagranicą:

Obowiązkowo przedłożyć należy zaświadczenie o zrealizowaniu ustalonego przed wyjazdem programu wraz z wprowadzonymi i zaakceptowanymi zmianami, zaświadczenie o długości pobytu i złożyć wypełnioną ankietę  on-line wg załączonej  do umowy instrukcji, jako sprawozdanie z pobytu. Ankieta dostępna jest na serwerze Narodowej Agencji Programu LLP / Erasmus, pod adresem: http://www.erasmus.org.pl.
Obowiązkowo przedłożyć w wersji elektronicznej Raport studenta do koordynatora wydziałowego w ciągu 14 dni.

Warunki rozliczenia semestru:

1. Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej będą stosowane procedury określone dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

2. Po powrocie z zagranicy, studenci składają w Dziale Współpracy Międzynarodowej u koordynatora uczelnianego oraz w dziekanacie swego wydziału dokument stwierdzający stan uzyskanych zaliczeń i egzaminów („transcript of records”) wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów kredytowych ECTS.

3. Na podstawie tych dokumentów prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich ustala zaliczenie lub nie zaliczenie danego semestru:

  • w przypadku zgodności zaliczeń i egzaminów z ustaleniami przyjętymi przed wyjazdem (wraz z późniejszymi zaakceptowanymi zmianami), zostają one przepisane w sposób administracyjny do indeksu i całej dokumentacji obowiązkowej do przechowywania w teczce osobowej studenta, a okres studiów w uczelni przyjmującej uznany za równoważny z odpowiednim okresem w uczelni macierzystej.
  • w razie wystąpienia różnic lub braku wszystkich zaliczeń czy egzaminów w stosunku do decyzji podjętej przed wyjazdem (wraz z późniejszymi zmianami) prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich podejmuje nową decyzję zgodną z regulaminem studiów w PBŚ, ustalając nowe warunki i terminy ewentualnego uzupełnienia powstałych zaległości z danego semestru lub o skierowaniu na powtarzanie semestru. W takiej sytuacji studenci będą zobowiązani do zwrotu części lub całości stypendium.

4. Studenci zobowiązani są do złożenia dokumentu poświadczającego dokładny okres pobytu otrzymanego z uczelni przyjmującej wg wzoru, który stanowi załącznik do umowy podpisanej pomiędzy uczelnią a studentem.

5. Studenci zobowiązani są złożyć sprawozdanie z pobytu zagranicą w wersji  on-line wg instrukcji, która stanowi załącznik do umowy podpisanej pomiędzy uczelnią a studentem.

Student zobowiązany jest oddać wszystkie kserokopie dokumentów do dziekanatu Wydziału Zarządzania, ponieważ na ich podstawie zaliczony zostaje studentom pobyt w uczelni zagranicznej.

Koordynator Uczelniany –  mgr Małgorzata Jaroszewska

Politechnika Bydgoska, Regionalne Centrum Innowacyjności

ul. Kaliskiego 7, pok. B 119,

+48 52 3749299;   fax.: +48 52 3749399;

e-mail: jaroszewska@pbs.edu.pl

 

Koordynator Wydziału Zarządzania – dr inż. Marek Sikora

ul. Fordońska 430, pok. 311

tel. +52 340 88 56

e-mail: m.sikora@pbs.edu.pl

Informacje ogólne

W ramach programu Erasmus organizacje i instytucje o różnym profilu mogą przyjmować zagranicznych studentów na praktyki. Możliwe jest przyjmowanie jedynie studentów uczelni zagranicznych (nie krajowych), ponieważ w Erasmusie finansowana jest międzynarodowa mobilność studentów.

Praktyka oferowana studentowi powinna być związana z jego dziedziną studiów; często stanowi ona integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa). Pobyt studenta na praktyce programu Erasmus może trwać od 3 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego.

Finansowanie praktyki

Student otrzymuje stypendium ze swojej uczelni macierzystej, instytucja przyjmująca nie ma więc obowiązku zapewnienia mu wynagrodzenia (chociaż może je przewidzieć – np. jako czynnik motywujący). Instytucja powinna jednak przewidzieć różne inne formy wsparcia dla studenta (co na pewno przyciągnie kolejnych praktykantów), np. kieszonkowe, ubezpieczenie studenta na czas trwania praktyki od OC (jeżeli dotyczy), pomoc w znalezieniu zakwaterowania itp.

Dokumenty

Przed wyjazdem na stypendium student podpisuje ze swoją uczelnią macierzystą umowę, która ustala m.in. planowany czas trwania praktyki, wysokość stypendium wypłacanego przez uczelnię, sposób jego wypłaty, termin w jakim należy się rozliczyć z wyjazdu, itp.

Instytucja przyjmująca i uczelnia macierzysta studenta nie muszą podpisywać specjalnej dwustronnej umowy o współpracy, ale zalecane jest podpisanie listu intencyjnego, w którym strony umawiają się co do warunków współpracy (czas trwania współpracy, liczba praktykantów, czas trwania praktyki, dziedzina akademicka, wymagania stron itp.). Ustalając zasady współpracy instytucja przyjmująca powinna poinformować uczelnię o ewentualnych dodatkowych warunkach, np. wymóg, by student posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Dokumentem wymaganym w programie Erasmus jest  “Porozumienie o programie praktyki” (Training Agreement), które musi zostać podpisane przez wszystkie trzy strony: uczelnię, instytucję przyjmującą i studenta. Jest ono ustalane dla każdego studenta indywidualnie na etapie planowania pobytu na praktyce. W porozumieniu określa się program i przebieg praktyki. Dokument ten jest podstawą późniejszego uznania i zaliczenia praktyki przez macierzystą uczelnię studenta.

Załącznikiem do porozumienia jest “Karta jakości praktyki Erasmusa” (Quality Commitment), dodane na końcu dokumentu “Porozumienie o programie praktyki”), która określa obowiązki trzech stron umowy, tzn. instytucji przyjmującej, uczelni macierzystej i studenta. Na zakończenie pobytu instytucja przyjmująca wystawia potwierdzenie odbycia praktyki. W potwierdzeniu należy podać m.in. datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz jej ocenę.

Instytucja przyjmująca może także podpisać umowę dwustronną ze studentem, ale nie jest to wymogiem programu.

Jak pozyskać zagranicznych praktykantów?

Instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem zagranicznego studenta (lub studentów) na praktykę mają kilka możliwości:

mogą skontaktować się z uczelniami w swoim regionie i przesłać do nich ofertę praktyk (najlepiej po angielsku) z prośbą o jej przekazanie  uczelniom zagranicznym współpracującym z nimi w ramach Erasmusa;
przesłać gotową ofertę praktyk w j. obcym do Narodowej Agencji z prośbą o jej przesłanie do narodowych agencji Erasmusa w innych krajach, które przekażą ofertę uczelniom;
samodzielnie kontaktować się z wybranymi uczelniami zagranicznymi uczestniczącymi w programie Erasmus i przekazać im swoją ofertę dla studentów.
Od listopada 2011 roku Narodowa Agencja gromadzi zapytania od zagranicznych studentów poszukujących praktyk w Polsce. Instytucje zainteresowane przyjęciem praktykanta mogą więc także wysłać do Narodowej Agencji pytanie o ewentualne zgłoszenia studentów poszukujących praktyk w danej dziedzinie (erasmus@frse.org.pl).