user img
dr hab. inż. Waldemar Bojar
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Katedra Inżynierii Zarządzania
Stanowsko
Profesor PBŚ
Pokój
215 / 1 p.
Dyscypliny
Ekonomia, Nauki o zarządzaniu, Inżynieria produkcji
Opis sylwetki

Nauczyciel akademicki i badacz naukowy z dużym doświadczeniem w obszarze badań i prowadzenia projektów międzynarodowych, dydaktyki i współpracy z biznesem. Autor licznych artykułów i publikacji naukowych (głównie w języku angielskim) z zakresu zarządzania, zarządzania i inżynierii produkcji oraz zastosowań informatyki w obszarze wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach. Działalność naukowa obejmuje w szczególności m.in. systemy wspomagania decyzji (DSS), a zwłaszcza zastosowania metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych, m.in. podejścia agentowego do modelowania w zarządzaniu, procesy dostosowawcze agrobiznesu, w tym prognozowanie w sferze bezpieczeństwa żywnościowego w warunkach zmian klimatu oraz opracowywanie narzędzi dla potrzeb doskonalenia polityki rolno-klimatyczno-środowiskowej, a także modele współpracy międzyorganizacyjnej, a szczególnie przeobrażenia sieci przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wiedza na temat współpracy międzyorganizacyjnej Autora pochodzi zarówno ze studiów literatury przedmiotu, jak też bogatych doświadczeń współpracy z wieloma ośrodkami badawczymi w Europie i na świecie w ramach realizowanych projektów badawczych oraz współpracy z biznesem w ramach Klastra Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji. Autor prowadzi także przedmioty dotyczące współpracy międzyorganizacyjnej na kierunkach Zarządzanie oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji macierzystej uczelni.

Związki z biznesem opisane w aktywnościach organizacyjnych miały swoje odzwierciedlenie w zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu w latach 1996–2000 – SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ „POLA” (oprogramowania, instrukcji wdrożeniowej) umożliwiającej ewidencję nakładów i przychodów w miejscach ich powstawania dla czterech przedsiębiorstw rolnych  w województwie kujawsko-pomorskim.

Aktywny udział w wielu projektach międzynarodowych i krajowych zaowocował m. in. współautorstwem artykułu naukowego w wysoko punktowanym i intensywnie cytowanym czasopiśmie międzynarodowym pn. „Land Degradation & Development” wydawcy Wiley’a jako pokłosie udziału w pięcioletnim międzynarodowym projekcie „MACSUR” podejmującym problematykę rolnictwa i łagodzenia klimatu.

Promotor i recenzent prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich, doktorskich i monografii w ramach habilitacji. Recenzent artykułów naukowych, w tym zagranicznych, w renomowanych czasopismach naukowych jak SCM IJ – Supply Chain Management an International Journal.

Działalność organizacyjna:

 • od 2007 r. - sprawowanie funkcji kierownika Katedry Inżynierii Zarządzania do dziś,
 • od 2007 do 2019 r.- członek Rady Wydziału
 • 2007-2008 - pełnienie funkcji Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania w  ds. Dydaktycznych i Studenckich.
 • 2008-2012 - członek Senatu UTP, komisji rektorskich i dziekańskich,
 • 2008–2012 - pełnienie funkcji Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania ds. Współpracy z Gospodarką w latach 2008–2012
 • 2011-2012 - kierowanie Senacką Komisją ds. Nauki
 • 2016–2017 - pełnienie funkcji Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej
 • od 2019 r. - członek Kolegium Dziekańskiego,
 • od 2013 r. - przewodniczy Rady Programowej kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN
 • 2007-2017 - redaktor naczelny wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (PSZW) pn. „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”.
 • od 2009 r. - przewodniczący Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją w Bydgoszczy
 • od 2015 r. - koordynator regionalnego województwa kujawsko-pomorskiego Klastra Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji
 • 2019-2021 - pełnienie funkcji Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.

Zainteresowania:
historia, polityka, sport

Przesłanie, które jest myślą przewodnią w życiu zawodowym to: „Firma to ludzie” .

 

Obszary badawcze
 • systemy wspomagania decyzji, w tym w rolnictwie z uwzględnieniem zmian klimatu i ochrony środowiska,
 • zastosowania metod informatycznych do zarządzania produkcją, w tym procesami eksploatacji obiektów technicznych,
 • procesy dostosowawcze rolnictwa i agrobiznesu w świetle wyzwań globalizacji i integracji,
 • przeobrażenia sieci przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej,
 • ewolucja zdywersyfikowanych form współpracy międzyorganizacyjnej.
Dokonania naukowe

Projekty naukowe krajowe i miedzynarodowe:

 • 2019-2024  "Agent-based support tool for the development of agriculture policies". AGRICORE nr 816078 PROGRAM Horyzont 2020, Kierownik zespołu.
 • 2012- 2017  „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności” – Centrum Wiedzy FACCE MACSUR 2 (P100), Kierownik zespołu.
 • 2012- 2015  „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności” Centrum Wiedzy FACCE JPI/04/2012 NCBiR, Kierownik zespołu.
 • 2010-2013  "Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn". Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Współwykonawca, WND-POIG.01.03.01-00-212/09.
 • 2007-2009  "Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector" FP6 Programme, VI Program ramowy UE no. 518702, Główny wykonawca.
 • 1999-2001  "European Agricultural, Rural and Environmental Policies” – (EUROPEAN MODULES) (EM) realizowanego w ramach tzw. modułów europejskich programu SOCRATES -ERASMUS w ramach współpracy z koordynatorem francuskim FESIA – ECOLE SUPÉRIEURE D’AGRICULTURE D’ANGERS, ISA Lille. Kierownik zespołu.
 • 1997-1999  "Agricultural Finance and Applied Biotechnology" TEMPUS JEP-11446-96. Członek zespołu, lider zespołu ekonomiki rolnictwa.
 • 1996-1997  "Podstawy systemu informatycznego dla kształtowania techniki  rolniczej” PBZ-039-07. Członek zespołu.
 • 1993-1994  "Improvement of work and farm planning technology" Working-Programme Program współpracy bilateralnej Polski i Holandii . Kierownik zespołu.
 • 1993-1994  "Research on restructuring processes of restructured former state farms in Poland including whole country". Zlecenie dla Produce Studies Ltd., UK. Członek zespołu.
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)