user img
dr hab. Rafał Drewniak
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Metod i Technik Zarządzania
Stanowsko
Profesor PBŚ
Budynek
Fordońska 430
Pokój
211 / 1 p.
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu
Obszary badawcze
 • zarządzanie transferem wiedzy między przedsiębiorstwami w warunkach aliansów strategicznych (porozumień strategicznych),
 • tworzenie oraz wymiana wiedzy i technologii w ramach sieci powiązań między przedsiębiorstwami,
 • miejsce i roli kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz znaczenia zarządzania wiedzą w budowaniu i wzmacnianiu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw,
 • uwarunkowania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

---

Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacjami na tle wyzwań  konkurencyjności i innowacyjności.

Badania statutowe

2016-2020

Członek zespołu

 

„PI- Nowy model kształcenia- uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Zarządzanie”

UDA-PO KL.04.01.01-00-284/11, finansowany NCBiR

2012-2015

ekspert, członek zespołu

 

Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem na tle wyzwań zrównoważonego rozwoju

badania statutowe

2013-2015

członek zespołu

 

Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw w obliczu globalnych szans i zagrożeń

badania statutowe

2010-2012

członek zespołu

Dokonania naukowe

Ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia:

 • 2011-2012: CSR płaszczyzna transferu wiedzy i kreowania wspólnych przedsięwzięć odpowiedzialnych społecznie; organizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Apator S.A., Soda Polska CIECH Sp. Z o.o., MPO Sp. Z o.o. w Toruniu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnictwo w opracowaniu strategii CSR dla firmy Apator S.A. – współautor);
 • Metodyka prowadzenia zajęć w jęz. angielskim, czerwiec 2010 r.;
 • Metodyka prowadzenia zajęć e-learning’owych, czerwiec 2010 r.;
 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne (zrealizowane w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu), 2006 r.; „Trening myślenia twórczego” – Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 24.04.2003-29.05.2003;
 • SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce), kurs realizowany w trakcie studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych I Zarządzania UMK;
 • Services Marketing and Management, kurs realizowany w trakcie studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe:

 • Uczestnictwo w projekcie „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI Rynek Pracy, Działanie 6.1. Poprawa dostępu zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Pełniona funkcja: ekspert metodologiczny (luty-marzec 2013 r.);
 • VII-VIII.2014 – przeprowadzenie badań na zlecenie Urzędu Miasta Torunia nt. „Diagnoza perspektywicznych kierunków prowadzenia działalności gospodarczej w Toruniu”, pełniona funkcja w projekcie: ekspert. Współautor raportu;
 • 2012 – wykonanie ekspertyzy na zlecenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla firmy Eko-bud nt. Analiza potencjału konkurencyjnego oraz propozycja założeń strategii marketingowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Ekobud Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, autor;
 • 2009 – Badania empiryczne realizowane dla Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko-pomorskiego w Toruniu nt. „Badanie konkurencyjności w podstawowych sektorach gospodarki regionu”. Czas trwania projektu: maj-październik 2009 r. (kierownik projektu);
 • od X.2007 r. do IV.2009 r.: współorganizator międzynarodowego projektu MOPEM (Marketing on-line path to enter new markets) finansowanego z środków Unii Europejskiej, funkcja: przewodniczący Rady Autorów projektu. Koordynatorem Projektu było Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu, zaś jego uczestnikami były: WSB z Torunia, WSB z Wrocławia, Aalborg University Dania, Technische Fachhochschule Wildau Niemcy, Sineura S.p.A. Włochy, Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais Portugalia. Celem realizowanego projektu MOPEM było m.in. stworzenie kontentów e-laerningowych o tematyce marketingowej, które ułożyły się w dwie ścieżki edukacyjne. Każdy z kontentów zawiera case study, obrazujące doświadczenia przedsiębiorstw związane z wejściem na nowe rynki (zagraniczne). Projekt rozpoczął się w czerwcu 2007 i trwał 22 miesiące (do kwietnia 2009 r.) i współfinansowany był ze środków programu Leonardo da Vinci;
 • pełnienie funkcji Kierownika ds. studiów niestacjonarnych i programów nauczania w WSB w Toruniu: 01.02.2009-30.09.2009; Kierownik Katedry Marketingu: 01.10.2008-30.09.2010; Kierownik Katedry Marketingu i Public Relations: 01.10.2010-30.09.2011; Kierownik Zakładu Marketingu w Katedrze Zarządzania: od 01.10.2011-30.09.2012;
 • badania empiryczne realizowane dla Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko-pomorskiego w Toruniu nt. „Badanie konkurencyjności w podstawowych sektorach gospodarki regionu”. Czas trwania projektu: maj-październik 2009 r. (kierownik projektu);
 • prowadzenie zajęć z zakresu koncepcji zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania i planowania marketingowego i innych przedmiotów z zakresu zarządzania;
 • prace badawcze realizowane dla podmiotów zewnętrznych, prowadzenie prac licencjackich i magisterskich z zakresu zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie;
 • udział w konferencjach o tematyce dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwem, publikacje naukowe w liczących się czasopismach krajowych z zakresu zarządzania, współautor monografii;
 • uczestnictwo w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, kierowanie i udział w projektach, współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami
 • od 2019 r.: realizacja projektu NCBiR „Kurs na Mooc” dotyczącego stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu;
 • od 2018 r.: realizacja projektu NCN OPUS 13 Nr 2017/25/B/HS4/02135 nt. Kompetencje relacyjne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Rola przywództwa i komunikacji w relacjach z otoczeniem;
 • 2013 r. – 2015 r.: Członek zespołu i ekspert w projekcie: UDA-PO KL.04.01.01-00-284/11 PI- Nowy model kształcenia- uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Zarządzanie. Współautor modelu uznawalności pozaformalnych i nieformalnych efektów kształcenia nie kierunku Zarządzanie dla polskich Uczelni Wyższych;
 • 2009 r.: uczestnictwo w realizacji naukowego projektu badawczego finansowanego ze środków MNiSW Nr N115 067 32/3119 nt. Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce. Uwarunkowania, mechanizmy i formy działalności na rynku międzynarodowym;
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)