user img
dr inż. Małgorzata Zajdel
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Rozwoju Regionalnego
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
Fordońska 430
Pokój
110 / parter
Dyscypliny
Ekonomia, Nauki o zarządzaniu
Opis sylwetki

Pracownik naukowy Katedry Ekonomii i Marketingu, a od 2009 roku kierownik Pracowni Rozwoju Regionalnego, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, obecnie Politechniki Bydgoskiej z ponad 30 letnim doświadczeniem w pracy naukowo-dydaktycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji, kierowaniu i ewaluacji projektów, w tym także finansowanych ze środków UE. W latach 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich. Od 2010 roku do 2020r. odpowiedzialna za wdrażanie i doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jako przewodnicząca Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. W latach 2016-2020 pełniła funkcję pierwszego Pełnomocnika Rektora ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. Członek Senatu w latach 2013-2020 oraz rzecznik dyscyplinarny w latach 2016-2020. Autorka ok. 200 publikacji naukowych krajowych i międzynarodowych. Jednym z głównych obszarów badań jest edukacji, ewaluacja, jakość kształcenia oraz polityka regionalna. Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej oraz Rady Programowej kierunku zarządzanie - profil ogólnoakademicki. Organizatorka konferencji i seminariów, w tym dedykowanych dla nauczycieli, pracowników naukowych, studentów i uczniów. Od 2014 roku współorganizatorka i członkini Rady Naukowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej i globalizacji. Stan- Trendy- Strategie”. W latach 2013-2019 organizatorka wolontariatu studenckiego oraz wielu projektów społecznych z udziałem studentów i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych na rzecz mieszkańców Bydgoszczy, w tym dziewięciu edycji projektu pn.”Bajkowa Bydgoszcz”, E-projektu pn.”UTP kontra COVID-19”, projektu I Uniwersyteckie Walentynki „Zakochaj się” – promującego zachowania prozdrowotne, projektu „Stawiam na Bydgoszcz”, projektu „Dotknij księżyc”. Opiekun Międzywydziałowego Koła Naukowego EuroProjekt. Współpracuje z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Obecnie wiceprezes Fundacji Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy oraz członek Rady Społecznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Obszary badawcze
 • Zarządzanie projektami
 • Systemy monitoringu i ewaluacji
 • Ewaluacja i jakość kształcenia
 • System oświaty i szkolnictwa wyższego
 • Uwarunkowania i determinanty zdalnego nauczania uczniów w Polsce w okresie pandemii COVID-19
 • Systemy edukacji na świecie
 • Zarządzanie w edukacji
 • Zarządzanie działalnością promocyjną – elementy strategii promocyjnych
 • Badania satysfakcji
 • Kierunek zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej w aspekcie rozwoju regionu
 • Badania marketingowe
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zastosowanie technologii informacyjnej w aspekcie potrzeb gospodarki opartej na wiedzy (m.in. e-administarcja, e-usługi)
Dokonania naukowe

Wykształcenie

 • doktor inż. nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, Wydział Rolniczy, Akademia Techniczno – Rolnicza, tytuł rozprawy doktorskiej: (1998) “ Analiza mechanizmów zmian w zarządzaniu i w technologii produkcji w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach rolnych na przykładzie gospodarstw Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy”,
 • Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne - uprawnienia pedagogiczne,
 • Podyplomowy Kursu Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich,
 • Kurs specjalisty podpisu i dokumentu elektronicznego (UNIZETO, grudzień 2009),
 • Uzyskany Certyfikat (Numer67-2004) Regionalnego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego, które przygotowują do wdrażania technik Modelu Partnerstwa Lokalnego opracowanego przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych, wydanego przez: Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Wordldwide Strategies, Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego,
 • Uzyskany CERTYFIKAT – OFICER EUROPEJSKI w ramach ukończenia Collegium Europejskiego Polskiej Akademii Nauk z zakresu Programów Strukturalnych Unii Europejskiej,
 • Szkolenia m.in. z zakresu ewaluacji, polityki równości szans i płci w aspekcie zarządzania firmą, E-podpisu, tutoringu i coachingu.

Udział w projektach badawczych i innych

 • Członek zespołu projektowego pn.: „Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP” („POWR.03.01.00-00-W021/18-00” – 2020/2021) nastąpiło udostępnienie przygotowanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną 6 kursów e-learningowych typu MOOC (Massive Open Online Course), dostępnych na pierwszej polskiej platformie edukacyjnej oferującej kursy typu MOOC – platformie NAVOICA, współautorka i moderator kursu pn” Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie”
 • Członek zespołu projektowego pt:”Projekt Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector”. Program Ramowy VI – Opracowanie założeń metodycznych zarządzania procesem zmian sieci MŚP sektora rolno – żywnościowego (migration toolkit) w kierunku lepszego zaspakajania potrzeb klientów i wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Posługując się opracowaną metodyką, sformułowano strategie przekształceń badanych sześciu organizacji producenckich i usługowych (Projekt TOWARDS) – 2007 - 2009
 • Kierownik Projektu (w partnerstwie pełnienie funkcji Przedstawiciela Partnera) w projekcie międzynarodowym innowacyjnym – Projekt Inicjatywa Wspólnotowa „EQUAL” – Wstań, unieś głowę” (2005-2008) – projekt wyróżniony nagrodą MRR „Najlepsza inwestycja w człowieka”.
 • Kierownik projektu oraz współautorka badania ewaluacyjnego „Wdrażanie i zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym” -2008r.
 • Kierownik projektu oraz współautorka badania ewaluacyjnego „Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” - 2009r.
 • Kierownik i wykonawca Projektu „Akademia e-podpisu” PO KL, finansowany z EFS (2010 r.)
 • Kierownik Projektu „Nowa wiedza – Nowe kompetencje” PO KL finansowany z EFS (2011r) oraz trenerka i autorka programu kursu „Projekt Manager”.
 • Udział w projekcie – „Nowa jakość w UTP” realizowanym w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczy absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013
 • Opiekun stażu – w projekcie „Naukowcy UTP dla Gospodarki regionu”. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw POKL. Projekt finansowany przez UE w ramach EFS.
 • Naukowcy UTP dla gospodarki regionu, szkolenia nauczycieli w ramach projektu RNM, POKL, 8.2.1.2010, Staże, 2013 r.

Projekty z zakresu monitoringu i ewaluacji

 • Ekspertka ds. monitoringu i ewaluacji – Projekt pt.: „ Nowoczesny Urząd Gminy w Sadkach” – POKL.05.02.01-06-024/09-00 nr UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00- 2011r.
 • Autorka systemu monitoringu i ewaluacji oraz ewaluatorka w projekcie „Zacznij działać na własny rachunek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – od 01.08.2010r. do 31.07.2012r
 • Współwykonawca badania ewaluacyjnego oraz współautorka raportu w ramach ewaluacji wewnętrznej w UTP – Raport ewaluacyjny (on-going) z wdrażania projektu:„ Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej- 2012r.
 • Autorka „System monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju dla Gminy Stolno” w ramach projektu „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2010 r.
 • Autorka „System monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju dla Gminy Lisewo” w ramach projektu „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2010 r.
 • Autorka „System monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju dla Gminy Grudziądz” w ramach projektu „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2010 r.
 • Autorka „System monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju dla Gminy Chełmno” w ramach projektu „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2010 r.
 • Autorka „System monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju dla Powiatu Chełmińskiego” w ramach projektu „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2010 r.

Projekty w ramach opracowania ekspertyz zewnętrznych

 • Raport z badań podmiotów ekonomii społecznej – publikacja w ramach projektu: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.
 • Ekspertyza na temat Komunikatu Komisji Wspólnot Europejskich do Rady i Parlamentu Europejskiego „Lepszy dostęp do najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich” COM (2009)103 (w ramach projektu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej „Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 • Ekspertyza pt.: Badanie potrzeb w zakresie usług IT dla MŚP i gospodarstw rolnych z obszarów wiejskich − w ramach projektu KIGNET – Izbowy System Wsparcia Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw – finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)