user img
dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Rozwoju Regionalnego
Stanowsko
Adiunkt
Pokój
110 / parter
Dyscypliny
Ekonomia, Nauki o zarządzaniu
Obszary badawcze

A. Rozwój regionalny

 • Tworzenie i zastosowanie wiedzy dla efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym.
 • Analiza zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej w aspekcie rozwoju regionu.
 • Rozwój regionu w kontekście możliwości i  wykorzystania funduszy  Unii Europejskiej  m.in. wśród wszystkich Lokalnych Grup Działania na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
 • Analiza stopnia przygotowania  jednostek samorządu terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie  stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą.
 • Rozwój zastosowań technologii informacyjnej regionu w aspekcie potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.
 • Procesy informacyjno-decyzyjne małych  i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zarządzaniu klientami.
 • Badania w woj. kujawsko-pomorskim w zakresie możliwości i wykorzystania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P).
 • Badania w zakresie możliwości i wykorzystania środków strukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przygotowania instytucjonalnego do absorpcji.

B. Badania ewaluacyjne

 • Współwykonawca badania ewaluacyjnego oraz współautorka raportu w ramach ewaluacji wewnętrznej w UTP – Raport ewaluacyjny  (on-going) z wdrażania projektu:„ Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej- 2012r.

C. Jakość kształcenia

Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych i krajowych:

 • Członek zespołu projektowego pt:”Projekt Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector”. Program Ramowy VI – Opracowanie założeń metodycznych zarządzania procesem zmian sieci MŚP sektora rolno – żywnościowego (migration toolkit) w kierunku lepszego zaspakajania potrzeb klientów i wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Posługując się opracowaną metodyką, sformułowano strategie przekształceń badanych sześciu organizacji producenckich i usługowych (Projekt TOWADS) – 2007 -2009
 • Członek zespołu w projekcie międzynarodowym innowacyjnym –  Projekt Inicjatywa Wspólnotowa  „EQUAL” – Wstań, unieś głowę” (2005-2008) – projekt wyróżniony nagrodą MRR „Najlepsza inwestycja w człowieka”.
 • Członek zespołu oraz współautorka badania ewaluacyjnego „Wdrażanie i zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym” -2008r.
 • Członek zespołu oraz współautorka badania ewaluacyjnego „Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” -2009r.
 • Członek zespołu i wykonawca Projektu „Akademia e-podpisu” PO KL, finansowany z EFS (2010 r.)
 • Członek zespołu Projektu „Nowa wiedza – Nowe kompetencje” PO KL finansowany z EFS (2011r) oraz trenerka i autorka programu kursu „Excel w zarządzaniu”.
 • Udział w projekcie – „Nowa jakość w UTP” realizowanym w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczy absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013
 • Opiekun stażu –w projekcie „Naukowcy UTP dla Gospodarki regionu”. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw POKL. Projekt finansowany przez UE w ramach EFS.
 • Naukowcy UTP dla gospodarki regionu, szkolenia nauczycieli w ramach projektu RNM, POKL, 8.2.1.2010, Staże, 2013r.

Doświadczenie w projektach w ramach opracowania ekspertyz zewnętrznych

 • Opracowanie „Ilościowej analizy zebranych danych oraz opracowanie bazy danych niezbędnych do opracowania Raportu z badań PES” w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.2. Wspieranie ekonomii społecznej. Człowiek – najlepsza inwestycja. (2010r.)
 • Współpraca z Departamentem Rolnictwa i Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Departamentem Rozwoju Regionalnego – prowadzenie analiz badawczych pod potrzeby Departamentu.
Dokonania naukowe

1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Publikacje (lista dostępna w:  Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich)

Aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych

Aktywny udział w ponad 40 konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym: zastępca przewodniczącego rady naukowej konferencji, członek rady programowej, przewodnicząca komitetu organizacyjnego, członek komitetu organizacyjnego poniższych konferencji krajowych i międzynarodowych (od 7 lat).

 • Od sześciu lat udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej i globalizacji. Stan- Trendy- Strategie”.
 • Cykliczny wirtualny udział w konferencjach w Hiszpanii, International Conference on Education and New Learning Technologies
 • Cykliczny wirtualny udział w konferencji na Łotwie – Jelgawa, Economic Science for Rural Development,
 • Cykliczny udział w międzynarodowych Konferencjach Naukowych z cyklu „Polskie regiony w aspekcie rozwoju zrównoważonego – wyzwania ekonomiczne, społeczne i wirtualne”

Staż naukowy

Realizacja stażu naukowego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, w Instytucie Ekonomiczno – Społecznym, na Uniwersytecie Rolniczym, in H. Kołłątaja w Krakowie, w latach 2017-2019, opiekun stażu prof. dr hab. Wiesław Musiał.

Opiekun pomocniczy pracy doktorskiej

Opiekun pomocniczy pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Grzeszczak pt System informacyjny rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem z sektora MŚP. Praca realizowana pod kierunkiem dr hab. Iwony Posadzińskiej, prof. uczelni, na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, od kwiecień 2019 do chwili obecnej.

2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Realizacja zajęć dla studentów w języku angielskim, w ośrodkach zagranicznych, w ramach programu Erasmus+

L.p. Kraj Uniwersytet Termin
1.         Turcja Mustafa Kemal University 22.04 – 26.04.2012
2.         Turcja Karabuk University 08.04 – 13.04.2013
3.         Turcja Yalova University 15.09 – 21.09.2013
4.         Turcja Yalova University 06.04 – 11.04.2014
5.         Turcja Yalova University 17.08 – 22.08.2014
6.         Turcja Yalova University 12.05 – 16.05.2015
7.         Rumunia Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary 09.05 – 13.05.2016
8.         Rumunia Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary 03.04 – 07.04.2017
9.         Cypr P.A College 07.05 – 11.05.2018
10.      Hiszpania Universidad de Murcia 13.05 – 17.05.2019
11.    Chorwacja Uniwersytet w Zadarze Plan maj- wrzesień

 Efekty współpracy Erasmus+ oraz współpracy międzynarodowej z Uniwersytetem Rolniczym w Gorkach

 1. Cosmina-Simona Toader, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Iveta Ubrežiová, Brunilda Liçaj, Hasim Deari, Ciprian Rujescu, Identifying similarities and differences of opinion among the young consumers in the field of tourism – a multinational approach, Book of Proceedings Icom 2018 8th International Conference on Management,
  157-162
 2. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Cosmina Simona Toader, Public Transport As An Important Element In The Development Of The Region, Lucrări Ştiinţifice. Management Agricol, Seria I, Vol.XIX(2), p101-108 – from http://www.lsma.ro/index.php/lsma/issue/view/17/showtoc, 2017
 3. Cosmina-Simona Toader, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Team Project – A Literature Review, Lucrări Ştiinţifice. Management Agricol, Seria I, Vol.XIX(1), p115-118 – from http://www.lsma.ro/index.php/lsma/issue/view/16/showtoc, 2017
 4. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Cosmina-Simona Toader, Functioning Of The Local Groups Of Action (Lag) In The Aspects Of Sustainable Rural Development Policy – Advanced Research in Life SciencesVolume 1, Issue 1. Pages 44-47, 2017
 5. Cosmina-Simona Toader, Malgorzata Zajdel, Andrea Ana Feher, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Rural Areas From Demographic Perspective. Study Case Poland And Romania, “Towards Sustainable Agriculture: An Interdisciplinary Approach” 15th Wellmann International Scientific Conference Hódmezővásárhely, Hungary 3rd May 2017 – Review on Agriculture and Rural Development 6: 162-167. ISSN 2063-4803
 6. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Cosmina-Simona Toader, Instruments for managing development of local communities, agricultural management, marketing and consultancy, Vol 18, No 2 (2016), ss. 89-93; http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/838
 7. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Cosmina-Simona Toader, The agritourism in aspects of the regional development, agricultural management, marketing and consultancy, Vol 18, No 1 (2016), ss. 251-257; http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/837
 8. Cosmina-Simona Toader, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Gheorghe Pribeanu, Tourism development possibilities through efficient risk management of the projects, agricultural management, marketing and consultancy, Vol 18, No 2 (2016), 111-115 http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/937
 9. Cosmina-Simona Toader, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Training strategies used in project management discipline, agricultural management, marketing and consultancy, Vol 18, No 2 (2016), 115-119  http://www.lsma.ro/index.php/lsma/article/view/983
 10. Natalia Buchalska, Dorina Marcu, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Cosmina-Simona Toader, Study regarding students attitude toward entrepreneurship, research journal of agricultural science, 48 (4), vol. 48 (4) 1 – 322 (2016) 2016, ss 288-294

Współpraca w obszarze dydaktyki z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 • Podjęcie działań w zakresie podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty, a Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym – 23 marca 2017r.
 • Organizacja I Regionalnego Seminarium pt.: „Tutoring szkolny i akademicki innowacyjnym narzędziem rozwoju osobistego” – 2017r
 • Organizacja II Regionalnego Seminarium pt. „Od innowacji do efektu” 2018r.
 • III Regionalne Seminarium „Edukacja drogą do kreatywnego i twórczego rozwoju ucznia, studenta i nauczyciela, – w trakcie organizacji (2020),
 • Powołanie Zespołu Badawczego z udziałem Kujawsko -Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz wizytatorów (Małgorzata. Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Anna Borysiak, Violetta Jaśkiewicz, Ewa Podgórska)
 • Realizacja wspólnych tematów badawczych:
  • Opracowanie i przetestowanie procedury obejmującej określenie zasad i narzędzi oceny satysfakcji z pracy zawodowej nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w woj. kujawsko-pomorskim 2018,
  • Opracowanie właściwej procedury oceny satysfakcji z pracy zawodowej nauczycieli – 2019/2020
  • Przeprowadzenie badania pn.: Ocena efektów kształcenia  na poziomie ukończenia szkoły średniej w opinii zrekrutowanych studentów UTP  na pierwszym roku studiów,
  • Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli podczas Szkoleniowej Rady Pedagogicznej w rejonie wizytacyjnym Pani Anny Borysiak – “Społeczna odpowiedzialność kadry zarządzającej” – 23.04.2018 r.- warsztaty,
  • Opracowanie i przedstawienie  wyników oceny satysfakcji z pracy zawodowej nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w woj. kujawsko-pomorskim,
  • Przeprowadzenie badania pt.: Ocena efektów kształcenia na poziomie szkoły średniej – październik“ – opracowanie wyników w trakcie,
  • Przeprowadzenie badania pn.: Badanie preferencji potencjału dalszego rozwoju wśród uczniów  ostatnich klas ponadgimnazjalnych – opracowanie wyników w trakcie.Badania w zakresie dydaktyki
 • Analiza procesu dydaktycznego realizowanego w trybie zdalnym oraz zbadanie potencjału tej formy kształcenia i jej wykorzystania do poprawy jakości i atrakcyjności oferty dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy – praca zespołowa 2020 – skrócony raport opublikowano w Forum Akademickie nr 9/2020r.
 • Studenci zagraniczni w świetle badań satysfakcji UTP – 2018 r.

Promotorstwo prac dyplomowych

 • prace magisterskie – 35 prac od 2012 r (według APD),
 • prace inżynierskie- 86 prac od 2013 r. (według APD),
 • prace licencjackie – 35 prac od 2013 r. (według  APD)Projekty dydaktyczne
 • Wykonawca -współautor kursu e-learningowego pt. „Zarządzanie Projektami” dla studentów i sektora MŚP- w projekcie „Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP”, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18, 2020 – 2021
 • Koordynator Wydziałowy w projekcie NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA – kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią, POWR.03.05.00-00-z083/17, 2018 -2022
 • Wykonawca w projekcie (doradca) – „Rynek pracy dla studenta! – podnoszenie kompetencji dopasowanych do potrzeb gospodarki studentów II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn i Transport” POWR.03.01.00-00-K308/15,- 2016-2017
 • Wykonawca w projekcie (Opiekun stażu) – „Naukowcy UTP dla Gospodarki regionu”. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw POKL. Projekt finansowany przez UE w ramach EFS, 2014-2015.
 • Współautor i trenerka kursu „ Harmonogramowanie zadań i praca zespołowa” dla nauczycieli regionu kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Klucz do uczenia się – II edycja” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 2014 r.
 • Wykonawca w projekcie pn.: ” Dydaktyka a praktyka – wdrożenie programu rozwojowego UTP – POKL.04.01.01-00-293/10 , 2012r/
 • Wykonawca pozyskanych grantów dla studentów w ramach programu grantowego Ligii Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Pracownia Działań Lokalnych:
 • „Odpowiedzialna konsumpcja” – 2015 r.
 • „Dzień CSR – Poznaj odpowiedzialny Biznes” – 2014 r.
 • „Wspólna szansa – społeczna odpowiedzialność biznesu” – 2013 r.
 • „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywą przyszłości” – 2012 r.

Organizacja konferencji dla studentów, seminariów dydaktycznych dla pracodawców oraz konkursów

 • Współorganizacja seminariów dydaktycznych dla interesariuszy zewnętrznych od 2008 roku do chwili obecnej
 • Współorganizacja Zawodów Okręgowych Olimpiady Statystycznej w woj. kujawsko-pomorskim – 2017-2019
 • Współorganizacja Konkursu Księgowi Jutra w latach 2017-2019
 • II Seminarium dla nauczycieli w zakresie doskonalenia jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach organizacji Zawodów Okręgowych Olimpiady Statystycznej   w woj. kujawsko-pomorskim 04.12.2019r.
 • I Seminarium dla nauczycieli w zakresie kompetencji i preferencji związanych z wyborem kolejnego etapu kształcenia uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w ramach organizacji Zawodów Okręgowych Olimpiady Statystycznej w woj. kujawsko-pomorskim 09.01.2019r.
 • Konferencja studencka – „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywą przyszłości”
 • Konferencja studencka – „Być kobietą, być kobietą przedsiębiorczą!”, „Wspólna szansa – społeczna odpowiedzialność biznesu”
 • Konferencja studencka – „Dzień CSR – Poznaj odpowiedzialny Biznes”

Organizacja projektów społecznych z udziałem studentów na rzecz mieszkańców Bydgoszczy

 • Projekt – UTP kontra COVID-19 – 04.2020r., transmisja na żywo, nagranie przez Tv UTP, nagranie na kanale YouTube UTP (ponad 1,8 tyś. wyświetleń),
 • Projekt – I Uniwersyteckie Walentynki „Zakochaj się” – 14.02.2020r. (Stary Rynek).
 • Projekt – I Wydziałowe Świętowanie Dnia Kobiet – 09.03.2020r, (Wydział Zarządzania)
 • Projekt – „Bajkowa Bydgoszcz” – od 2012 do 2019r. (Wyspa Młyńska)
 • Projekt – „Parada- Bajkowa Bydgoszcz” – od 2012 do 2019r. (Plac Wolności – Wyspa Młyńska)
 • Projekt „Podaruj kwiatka z chwilą namysłu” – 2015 r., (Plac Wolności)
 • Projekt – „Dotknij księżyc”, – 2015r. (Wyspa Młyńska)
 • Projekt – „Astro Festiwal” – 2015r. (Wyspa Młyńska)
 • Projekt – „Stawiam na Bydgoszcz” – 2014r. (Wyspa Młyńska)

Udział w budowaniu młodej kadry Wydziału Zarządzania i nagrody studentów

 • Zatrudnienie dr Anny Komarnickiej na stanowisku adiunkta w 2019 r. – członkini przez 6 lat Koła Naukowego Akademia Postępu,
 • Studentka, członkini Koła Naukowego Akademia Postępu Anna Zajdel – laureatka Diamentowego Grantu, pt. Ogólnopolskie Obserwatorium Przedsiębiorczości Akademickiej jako efektywne narzędzie aktywizacji studentów i absolwentów uczelni wyższych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, 2013 – 2016r.
 • Studentka, członkini Koła Naukowego Akademia Postępu Anna Zajdel otrzymała Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta dla wybitnego młodego naukowca, 2012r.
 • Zatrudnienie mgr inż. Katarzyny Samek na stanowisku asystenta w 2017 r. – członkini przez 6 lat Koła Naukowego Akademia Postępu
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt prowadzonych badań i publikacji w ramach udziału w Kole Naukowym Akademia Postępu – 2011/2012 – Anna Zajdel
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt prowadzonych badań i publikacji w ramach udziału w Kole Naukowym Akademia Postępu – 2013/2014 – Anna Zajdel, Maciej Dąbek, Katarzyna Samek,
 • Zajęcie I miejsca, przez studentkę Koła Naukowego Akademia Postępu Annę Zajdel, w konkursie na najlepszy artykuł naukowy w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Forum Młodych Menedżerów pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE: wyzwania rozwojowe w perspektywie 2014-2020”, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, 20-21.10. 2014 r.
 • Inicjacja współpracy Koła Naukowego Akademia Postępu z ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) – organizacją zrzeszającą studentów z całej Europy. Obecnie sieć składa się z 74 grup lokalnych z 28 krajów, liczy około 60 000 studentów. Bydgoszcz była jedną z pięciu grup lokalnych w Polsce, pozostałe to Kraków, Gdańsk, Poznań i Warszawa. Studenci Koła Akademia Postępu uczestniczyli w kilku krajowych i międzynarodowych spotkaniach, m.in. w Istambule, czy w Holandii, w latach 2012-2017,
 • Studenci Koła Naukowego Akademia Postępu brali także udział w projekcie GENERACJA 2.0, w odcinku Młodzi a Praca. Młodzi a Kariera, autorstwa: Alicji Kłopotek, Prowadzący: Daniel Jagielski. Wystąpili w charakterze publiczności, która bierze aktywny udział w dyskusji młodych, z przedstawicielami z biznesu, ekspertami- wskazanymi przez partnera projektu- socjologiem i psychologiem społecznym; naukowcami z UTP; pracodawcami oraz przedsiębiorcami.

Udział w międzynarodowych badaniach ze studentami

Udział w międzynarodowym zespole projektowym (Polska, Rumunia, Macedonia, Słowacja, Albania), dotyczącym determinant decydujących o destynacji turystycznej młodych ludzi – badania – naukowcy i studenci: Cosmina-Simona Toader, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Malgorzata Zajdel, Iveta Ubrežiová, Brunilda Liçaj, Hasim Deari, Ciprian Rujescu, Identifying Similarities And Differences Of Opinion Among The Young Consumers In The Field Of Tourism – A Multinational Approach, Book of Proceedings ICoM 2018 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, s 157-162

Publikacje z udziałem studentów (wybrane)

 1. Natalia Buchalska, Dorina Marcu, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Cosmina-Simona Toader, Study regarding students attitude toward entrepreneurship, research journal of agricultural science, 48 (4), vol. 48 (4) 1 – 322 (2016) 2016, ss 288-294
 2. Magdalena Hebda, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Rola agrologistyki w zrównoważonym rozwoju regionu na przykładzie grupy przedsiębiorstw rolnych, Marketing i Rynek nr 10/2016, s. 192-202
 3. Klaudia Sadłowska, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Determinanty kształtujące wizerunek firmy – case study, Marketing i Rynek nr 10/2016, 448 – 457
 4. Grabowska M., Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Działania crowdsourcingowe jako innowacyjna metoda wykorzystania wiedzy tłumu, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 155-162
 5. Pietrkiewicz K. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Wdrażanie programu „Owoce i warzywa w szkole” jako element profilaktyki zdrowotnej w Polsce, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 244-255
 6. Dąbek M., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Chmury obliczeniowe, jako szansa na zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez lepsze zarządzanie zasobami informacyjnymi. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss.28-35
 7. Kowalski A., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Ocena rozwiązań ekologistki przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss. 112-123
 8. Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel A. Wawryszuk P. „Innovation application in businesses of the Kujawy-Pomorze region – research findings” Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2013, Tom63, ss. 60-76.
 9. Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata, Zajdel Anna, Serwacki Dawid, Potencjał województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie rozwoju regionalnego w aspekcie zarządzania wiedzą. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, Tom 49, s 84-96

Organizacja wolontariatu studenckiego w latach od 2013r. do 2019 r.

Organizacja/aktywny udział w imprezach promujących UTP

 • Drzwi otwarte (co roku),
 • BFN (co roku)
 • Salon Maturzysty
 • Tydzień przedsiębiorczości
 • Współpraca ze szkołami średnimi
l.p Wyszczególnienie
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
3. Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza:

·       Technikum Chemiczne,

·       Technikum Ochrony Środowiska,

·       Technikum Obsługi Turystycznej,

·       Technikum Fotograficzne,

·       Technikum Poligraficzne

4. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1
5.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Technikum Ekonomiczne nr 1

·       Liceum Profilowane Ekonomiczne,

·       Policealne Studium Ekonomiczne

6. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
7. Szkoła Podstawowa nr 38
8. Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej  w Bydgoszczy
9. Zespół Szkół Specjalnych nr 31 w Bydgoszczy ( działania na rzecz dzieci z niepełnosprawnością)

Nagrody naukowe, inne nagrody i wyróżnienia

 • Nagrody Rektora dydaktyczne, organizacyjne, naukowe co roku od 2008 do 2019 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2019 r.
 • Medal 60-lecia UTP,
 • Medal Ministra Rolnictwa Zasłużony dla Rolnictwa, przyznany za działalność naukowo- organizacyjną na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 2007r.
 • Wyróżnienie za przygotowany poster: Zajdel M, Michalcewicz M,: Polskie mleko na drodze do Unii Europejskiej; Sesja posterowa – Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa – Bydgoszcz 2002; III miejsce 2002r.

Udział w innych projektach

 • Udział w projekcie – „Nowa jakość w UTP” realizowanym w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczy absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013
 • Członek zespołu projektowego: Projekt Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector. Program Ramowy VI – Opracowanie założeń metodycznych zarządzania procesem zmian sieci MŚP sektora rolno – żywnościowego (migration toolkit) w kierunku lepszego zaspakajania potrzeb klientów i wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Posługując się opracowaną metodyką, sformułowano strategie przekształceń badanych sześciu organizacji producenckich i usługowych (Projekt TOWADS) – 2007 -2009,
 • Wykonawca w projekcie międzynarodowym innowacyjnym – Projekt Inicjatywa Wspólnotowa „EQUAL” – Wstań, unieś głowę” (2005-2008) – projekt wyróżniony nagrodą MRR „Najlepsza inwestycja w człowieka”.
 • Współautorka badania ewaluacyjnego „Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” -2009r.
 • Współautorka badania ewaluacyjnego „Wdrażanie i zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym” -2008r.
 • Wykonawca Projektu „Akademia e-podpisu” PO KL, finansowany z EFS (2010r), trenerka szkoleń z E-podpisu
 • Wykonawca Projektu „Nowa wiedza – Nowe kompetencje” PO KL finansowany z EFS (2011r) oraz trenerka i autorka programu kursu „Projekt Manager”.

3. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 1. Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich w latach od 2016 do chwili obecnej
 2. Członek Senatu w latach 2020-2024
 3. Członek Senackiej Komisji Dydaktycznej od 2016 r. do chwili obecnej
 4. Członek Rady Wydziału w latach 2016 – 2019
 5. Członek Kolegium Wydziałowego od 2019 do chwili obecnej
 6. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej od 2016 do chwili obecnej
 7. Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus od 2008 do 2016
 8. Opiekun Koła Naukowego Akademia Postępu – od 2008 r. do chwili obecnej
 9. Redakcja Gazeta Wydziałowej WuZetka od 2008 r. do chwili obecnej
 10. Członek, a następnie zastępca przewodniczącej Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 2012r.do 2016r.
 11. Członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia od 2012 r. do 2016 r.
 12. Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia od 2016 r. do 2018 r.
 13. Zastępca Przewodniczącej Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia od 2018 r do chwili obecnej
 14. Badanie ewaluacyjne pt.; ”Ocena stanu wdrażania Systemu USOS w Uniwersytecie Technologiczno –Przyrodniczym w Bydgoszczy” na zlecenie JM Rektora, w ramach ewaluacji wewnętrznej – 2013 r.
 15. Badanie ewaluacyjne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej z wdrażania projektu pt: „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” finansowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017 – 2013
 16. Opracowanie i wdrożenie Wewnętrznego Systemu Oceny Pracowników niebędących nauczycielami oraz kadry kierowniczej w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 2010r.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Prezes Fundacji Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy
 • Członkini Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą – Od 2003 r do 2014 – członek komisji rewizyjnej

 

Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)