Projekty

Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP


Projekt AGRICORE

Najważniejszą inicjatywą jest realizacja międzynarodowego interdyscyplinarnego projektu naukowego o akronimie AGRICORE w latach 2019-2024  w ramach programu Horyzont 2020’ pt. Narzędzie wsparcia rozwoju polityki rolnej oparte na podejściu agentowym”. 

Główne założenia projektu AGRICORE:

  • Opracowanie nowatorskiego narzędzia służącego poprawie obecnej zdolności do modelowania polityki dotyczącej rolnictwa.

Czas trwania projektu:

  • 54 miesiące

Uczestnicy projektu:

  • 10 organizacji z 6 państw (4 uczelnie, 2 instytuty badawczo-rozwojowe, 4 przedsiębiorstwa) 

Budżet projektu:

  • ok. 4 mln Euro

Projekt AGRICORE oficjalnie rozpoczął się 1 września 2019 roku.

Działania partnerów konsorcjum zapoczątkowało spotkanie inauguracyjne, które odbyło się 24–25 września b.r. w Aeropolis Business Centre w Sewilli (Hiszpania), gdzie znajduje się siedziba koordynatora projektu –firmy IDENER. Przedstawiciele 10 partnerów z całej Europy spotkali się, aby omówić cele i zadania projektu. Ponadto, ustalony został plan najbliższych działań w kierunku pomyślnego zrealizowania projektu AGRICORE.

Politechnikę Bydgoską reprezentowali w Sewilli pracownicy Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii: dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. uczelni i dr inż. Wojciech Żarski oraz dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska. Ponadto, ze strony UTP w projekcie uczestniczą: prof. dr hab. Jacek Żarski oraz dr hab. Bogdan Lent, prof. uczelni.

AGRICORE to innowacyjny projekt wymagający przeprowadzenia intensywnych działań i skrupulatnych badań. Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzia do bardziej efektywnego kształtowania polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich pozwalających wpływać skuteczniej niż dotąd na zachowania i decyzje przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw rolnych w taki sposób, aby zapewnić integrację celów ekonomiczno-społecznych oraz środowiskowo-klimatycznych i oceniać skutki zmian podjętych w tym obszarze działań w różnych skalach geograficznych - od regionalnej do globalnej. W ten sposób efekty projektu wpisują się w realizację priorytetów rozwoju zrównoważonego i Zielonej Gospodarki.

Dla potrzeb realizacji ww. zdefiniowanego celu opracowane zostanie nowej generacji narzędzie informatyczne bazujące na teorii agentów (ABM)*, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technik obliczeniowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym postęp w dziedzinie analizy dużych zbiorów danych, algorytmów sztucznej inteligencji, rozwiązań matematycznych i usług przetwarzania w chmurze). Narzędzie AGRICORE zostanie zbudowane jako podejście modelowe, w którym każde gospodarstwo ma być modelowane jako autonomiczny podmiot decyzyjny, który indywidualnie ocenia swój kontekst i podejmuje decyzje na podstawie swojej bieżącej sytuacji i oczekiwań. 
Takie podejście do modelowania umożliwi symulację interakcji między gospodarstwami rolnymi i ich kontekstem, który będzie uwzględniał środowisko, integrację obszarów wiejskich, usługi ekosystemowe, użytkowanie gruntów i rynki, w różnych skalach geograficznych – od regionalnej po globalną.

Projekt AGRICORE opiera się na sile wiedzy oraz doświadczenia swoich partnerów. Konsorcjum składa się z 10 europejskich partnerów z 6 krajów. W skład konsorcjum wchodzi 5 przedsiębiorstw (IDENER, AXIA, STAM, AAT), 4 uniwersytety (AUTH, UTP, AKD, UNIPR) oraz 1 instytut badawczy (IAPAS). Dzięki temu AGRICORE stanowi zrównoważony projekt łączący przemysł ze środowiskiem akademickim, co ma zapewnić sukces iprzyspieszyć realizację wszystkich działań na rzecz osiągnięcia owocnych rezultatów.

Stan realizacji projektu
W latach 2020 i 2021 zespól Wydziału Zarządzania przy współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej oraz z  Instytutem Agrofizyki w Lublinie oraz z ośmioma innymi partnerami konsorcjum z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Turcji dokonał przeglądu publicznych i niepublicznych baz danych z obszaru ekonomiki rolnictwa oraz ochrony środowiska celem ekstrakcji z zbiorów danych charakteryzujących zasoby i procesy poszczególnych gospodarstw rolnych. Po drugie w latach 2020 -2021 opracowano metodykę przeprowadzenia badań partycypacyjnych (wywiadów) wśród interesariuszy efektów projektu AGRICORE a więc gospodarstw rolnych, agencji (np. ARiMR) i ministerstw odpowiedzialnych za politykę rolno-klimatyczno-środowiskową oraz obszarów wiejskich. Wykonano też badania pilotażowe w tym obszarze.
Narzędzie AGRICOE będzie weryfikowane i testowane  w regionalnych studiach przypadków w Polsce, w Grecji i w Hiszpanii. 

Newsletter w wersji on-line dostępny TUTAJ
Strona projektu TUTAJ
konto Twitter
konto FB