Zimowa Akademia Ekologii - zaproszenie na wykład
15 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

Politechnika Bydgoska wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy realizuje ZIMOWĄ AKADEMIĘ EKOLOGII. Akcja popularyzuje ochronę środowiska oraz postawy ekologiczne wśród młodych ludzi.

W ramach wydarzenia, w dniu 17 grudnia 2021 roku o godzinie 11.00 odbędzie się wykład online dla studentów Uczelni na temat remediacji terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych ZACHEM w Bydgoszczy. Wykład będzie trwał około 60 minut i poprowadzą go eksperci oraz konsultanci RDOŚ. 

Link do wykładu poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ2NTM2OWQtYzdlZS00Yjg1LWIyNzItNTgwYjk2NDZhMzlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221acdc1b3-6f10-4b9b-ac4b-93b3104cda07%22%2c%22Oid%22%3a%22172780e6-9ed0-45d7-bc1b-3d0a30641055%22%7d

Zapraszamy do udziału!