Płatne staże POWR dla studentów stacjonarnych - nowy termin
12 maja 2023

Płatne staże POWR dla studentów stacjonarnych Wydziału Zarządzania
(poza 1 semestrem studiów pierwszego stopnia).
Spotkanie informacyjne 17 maj 2023, 18.00, Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3albO_GsUmmhFPv6w-X_NelrITq3KzFl_3guW7yyDYY_s1%40thread.tacv2/1684146175040?context=%7b%22Tid%22%3a%221acdc1b3-6f10-4b9b-ac4b-93b3104cda07%22%2c%22Oid%22%3a%22541773b6-cd06-4dfa-8558-88254b06d7fa%22%7d